مصاحبه با کارفرما پروژه مسکونی حمام مستر یوسف آباد

کارفرما : جناب مهندس عبدی