پروژه مسکونی (حمام مستر)

محل پروژه: آپادانا کارفرما : جناب آقای مهندس بامداد