اولین گردهمایی مشترک سازندگان معماران

محل پروژه: شیراز
کارفرما: گروه ساختمانی پارسیان