مصاحبه با کارفرمای پروژه مطب پزشکی

محل پروژه: مرزداران
کارفرما: جناب دکتر حبیبی