مصاحبه با کارفرما پروژه تجاری موبایل

محل پروژه: تبریز
کارفرما: جناب آقای مهندس جمالی