مصاحبه با کارفرما پروژه مسکونی چهاردانگه

کارفرما : جناب آقای مهندس برجلو