مصاحبه با کارفرما پروژه پارتیشن اداری گریین

کارفرما : جناب مهندس مشهدی