موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران

محل پروژه: پارک وی
کارفرما: موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران