پروژه مسکونی (خواب مستر) مجتمع تقدیس

محل پروژه: سعادت آباد
کارفرما: جناب آقای غیابی