پروژه مسکونی (حمام مستر)

محل پروژه: خیابان بوکان
کارفرما: جناب آقای دکتر آسمی