پروژه حمام مستر هتل عباسی

محل پروژه: اصفهان
کارفرما: جناب آقای مهندس عنقانی