پروژه داروسازی تسنیم

محل پروژه: جردن کارفرما: جناب مهندس سلیمانی