پروژه مسکونی (حمام مستر)

محل پروژه: قیطریه
کارفرما : جناب مهندس سالمی