پروژه پارتیشن اداری

محل پروژه: قیطریه
کارفرما : جناب آقای مهندس متوسلیان