پروژه مسکونی (حمام مستر)

محل پروژه: شهر رامسر کارفرما : جناب آقای مهندس پیر خندان