پروژه پنج واحدی مسکونی

محل پروژه: یوسف آباد کارفرما : جناب مهندس عبدی