پروژه مسکونی (حمام مستر)

محل پروژه: رودهن
کارفرما: جناب آقای فیروزی