پروژه مسکونی ( حمام مستر )

محل پروژه: شیراز کارفرما: جناب آقای مهندس اوجی