پروژه مسکونی (حمام مستر)

محل پروژه : گیشا
کارفرما: جناب مهندس چوبینی