پروژه پارتیشن اداری برج پانوراما

محل پروژه: بلوار کاوه
کارفرما: خانم دکتر کامران