پروژه پارتیشن اداری ساختمان گرین

محل پروژه: خیابان مطهری
کارفرما: جناب مهندس فلاح