پروژه پارتیشن اداری

محل پروژه: تبریز
کارفرما: جناب آقای مهندس امینی