پروژه پارتیشن اداری توسان

محل پروژه: خیابان گاندی
کارفرما: جناب مهندس مشهدی