پروژه پارتیشن اداری

محل پروژه: خیابان شریعتی
کارفرما: سرکار خانم مهندس خدادادی