پروژه پارتیشن اداری

محل پروژه: خیابان شریعتی کارفرما: سرکار خانم مهندس خدادادی