پروژه پارتیشن اداری فروشگاه موبایل

محل پروژه: تبریز
کارفرما: جناب مهندس جمالی