پروژه پارتیشن اداری

محل پروژه: پل صدر
کارفرما: جناب آقای مهندس کیان