پروژه پارتیشن اداری

محل پروژه: ماهدشت کارفرما: سازمان هوا فضا