پروژه پارتیشن اداری

محل پروژه: پاسداران
کارفرما: جناب آقای مهندس آزادی