پروژه پارتیشن اداری

محل پروژه: شیخ بهایی
کارفرما: شرکت پرشیا