پروژه پارتیشن اداری

محل پروژه:کردستان
کارفرما: شرکت پرشیا