پروژه پارتیشن اداری_تجاری برج گلدیس

پروژه: صادقیه کارفرما: جناب مهندس فاتحی