پروژه پارتیشن اداری

محل پروژه: شریعتی
کارفرما: صرافی