پروژه پارتیشن اداری

محل پروژه: بهارستان
کارفرما: آقای مهندس قدمی