پروژه مطب دندانپزشکی

محل پروژه: مرزداران کارفرما: جناب آقای دکتر حبیبی