پروژه مسکونی (حمام مستر)

محل پروژه: گرگان کارفرما: جناب مهندس جلالوند