مصاحبه با کارفرمای پروژه مسکونی(حمام مستر)

محل پروژه: یوسف آباد
کارفرما: جناب آقای مهندس عبدی