یک آفر جامع برای کارآیی مطلوب ساختمان

یک آفر جامع برای کارآیی مطلوب ساختمان

یک آفر جامع برای کارآیی مطلوب ساختمان: در بسیاری از کشورها، نسل انرژی، توزیع و مصرف مقوله‌های بسیار مهم هستند و در اولویت قرار گرفته‌اند. بااین‌حال، چالش‌ها برای بازارهای انرژی جهان بسیار متفاوت است: تقاضای انرژی در بازارهای رشد بسرعت در حال افزایش است، اما در کشورهای توسعه‌یافته، تمرکز بر اثربخشی هزینه و حفاظت از …

یک آفر جامع برای کارآیی مطلوب ساختمان ادامه »