طلوع نسل جدیدی از استاندارد در صنعت شیشه

طلوع نسل جدیدی از استاندارد در صنعت شیشه، تغییرات دیجیتالی که سال هاست در صنعت شیشه اتفاق افتاده، اکنون روند رو به پیشرفتی به خود گرفته است، به گونه ای که افراد بیشتر حالت نظارتی پیدا کرده اند تا این که بخواهند کار را خودشان و به صورت دستی انجام بدهند. کمبود نیروهای متخصص، افزایش …

طلوع نسل جدیدی از استاندارد در صنعت شیشه ادامه »