تصویر-فروشگاه-هوشمند--8547

فروشگاه هوشمند

منظور از فروشگاه هوشمند چیست؟ فروشگاه چه چیزی یک فروشگاه هوشمند را می سازد؟ در حالی که مشتریان نمایشگرهای لمسی، واقعیت مجازی، اتاق‌ها و آینه‌های هوشمند و دیگر عناصر دیجیتال را تصور می‌کنند،