تصویر-پارکینگ-هوشمند-8796

پارکینگ هوشمند

پارکینگ هوشمند چیست؟ هم پارکینگ و هم ازدحام ترافیک، منابع ثابت ناامیدی رانندگان در اکثر شهرهای سراسر جهان هستند. از آنجایی که شهرها به دنبال پیاده‌سازی فناوری‌های جدید در رقابت برای ستاره شدن شهر ….