تصویر-سیستم-اطفای-حریق-هوشمند-5121

سیستم اطفای حریق هوشمند

سیستم اطفای حریق در کلیه ساختمانها ، به ویژه بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی ضروری است. به دلیل اهمیت سیستم