تصویر-طراحی-و-اجرای-نما-و-محوطه-5462

طراحی و اجرای نما و محوطه

منظور از طراحی و اجرای نما و محوطه چیست؟ نمای ساختمان یکی از مهمترین قسمت های ساختمان است