شیشه هوشمند فتوکرومیک

شیشه هوشمند فتوکرومیک

شیشه هوشمند فتوکرومیک شیشه و پنجره بخش جدایی ناپذیری از ساختمان ها و بناهای مختلف هستند که نقش اساسی را در انتقال نور و حرارت ایفا می کنند. اما گاهی تابش مستقیم و خیره کننده نور خورشید به فضاهای داخلی می تواند دردسر ساز باشد و مجبور خواهیم بود از پرده های کلفت استفاده کنیم. …

شیشه هوشمند فتوکرومیک ادامه »